വന്‍ വാത്തകള്‍

താറാവുമായി സാമ്യമുള്ള പക്ഷികളാണ്‌ വന്‍ വാത്തകള്‍. മറ്റ്‌ വളര്‍ത്തുപക്ഷികളേക്കാള്‍ രോഗപ്രതിരോധശേഷി ഇവയ്‌ക്ക്‌ കൂടുതലുണ്ട്‌. ഇറച്ചിയ്‌ക്കും മുട്ടയ്‌ക്കും വേണ്ടിയാണ്‌ ഇവയെ വളര്‍ത്തുന്നത്‌. ഇതിന്റെ തൂവലുകള്‍ കിടക്കകള്‍ ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രായപൂര്‍ത്തിയെത്തിയ പൂവന്‌ 15 കി.ഗ്രാമും പിടയ്‌ക്ക്‌ 10 കി.ഗ്രാമും തൂക്കമുണ്ടാകും.
ഇന്ത്യയില്‍ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതിനെ വളര്‍ത്തിവരുന്നു.


ഈ വിഭാഗത്തിലെ കൂടുതല്‍ അറിവുകള്‍
jeevalokam

ഹോം പേജ് തലക്കെട്ടുകള്‍