കോഴി

മനുഷ്യന്‌ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കോഴികളെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. മുട്ട ഇടുന്നവ, ഇറച്ചിക്കും മുട്ടയ്‌ക്കും ഉപയോഗിക്കാന്‍ പറ്റിയവ, ഇറച്ചിക്കു പറ്റിയവ എന്നിങ്ങനെ.
 


ഈ വിഭാഗത്തിലെ കൂടുതല്‍ അറിവുകള്‍
jeevalokam

ഹോം പേജ് തലക്കെട്ടുകള്‍